• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

8.5. Realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, wskazanych zajęć rewalidacyjnych i innych zaleceń z Rozporządzenia Ministra Edukacji.

8.5. Realizacja Indywidualnego Programu Edukacyjno-Terapeutycznego, wskazanych zajęć rewalidacyjnych i innych zaleceń z Rozporządzenia Ministra Edukacji.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U.poz. 1578)

§ 5. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, oddziały i ośrodki zapewniają:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne,

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe
i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) integrację uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z uczniami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Uwaga! – zapewnienie to znajduje odzwierciedlenie w opracowywanym i realizowanym IPET

§ 6. 1. Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny określa:

1) zakres i sposób dostosowania (…)

2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem i działania o charakterze rewalidacyjnym….

3) formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej….

4) działania wspierające rodziców ucznia oraz – w zależności od potrzeb – zakres współdziałania z poradniami……. z zakresu doradztwa zawodowego

5) zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia….

6) zakres współpracy nauczycieli i specjalistów……

7) w przypadku uczniów niepełnosprawnych – w zależności od potrzeb – rodzaj i sposób dostosowania warunków organizacji kształcenia do rodzaju niepełnosprawności ucznia, w tym w zakresie wykorzystywania technologii wspomagających to kształcenie,

8) w zależności od indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych …wybrane zajęcia wychowania przedszkolnego lub zajęcia edukacyjne, które są realizowane   indywidualnie z uczniem lub w grupie liczącej do 5 uczniów.                 

§ 6. ust.2.  W ramach zajęć rewalidacyjnych w programie (IPET) należy uwzględnić w szczególności rozwijanie umiejętności komunikacyjnych przez:

1) naukę orientacji przestrzennej i poruszania się oraz naukę systemu Brailleʼa lub innych alternatywnych metod komunikacji – w przypadku ucznia niewidomego;

2) naukę języka migowego lub innych sposobów komunikowania się,
w szczególności wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC) – w przypadku ucznia niepełnosprawnego z zaburzeniami mowy lub jej brakiem;

3) zajęcia rozwijające umiejętności społeczne, w tym umiejętności komunikacyjne – w przypadku ucznia z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

§ 6 ust. 4. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.

§ 6 ust. 5. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy niż etap edukacyjny

§ 6 ust 7. Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.

§ 6 ust 8. W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć …przedstawiciel

poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, asystent lub pomoc nauczyciela …. inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog,

pedagog, logopeda lub inny specjalista na wniosek rodziców.

§ 6 ust. 11. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć
w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen,
Dyrektor …zawiadamia pisemnie …o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym spotkaniu.

§ 6 ust 12. Rodzice ucznia albo pełnoletni uczeń otrzymują kopię:
1) wielospecjalistycznych oceny,

 2) programu IPET.

=====

Materiał opracował Zespół Ekspertów Punktu Informacyjno-Koordynacyjnego dla Osób z Niepełnosprawnościami:

dr Teresa Serafin
prof. oświaty Lidia Klaro-Celej
mgr Barbara Szostak

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.