• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Problem 1 - ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY (ŚDS)

ZASADY PRZYJĘCIA

 1. Środowiskowy Dom  Samopomocy (ŚDS) jest jednostką organizacyjną resortu pomocy społecznej działającą na zasadach zadania zleconego samorządom, fundacjom, stowarzyszeniom. Są to placówki pobytu dziennego o charakterze ośrodków środowiskowego wsparcia dające szansę osobom przewlekle chorym psychicznie i niepełnosprawnym intelektualnie na uczestnictwo w terapii o charakterze społecznym. Przepisy prawne umożliwiające powoływanie ŚDS to:
 • Ustawa z dnia 29 listopada 1990r. o pomocy społecznej,
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy; na podstawie art. 51a ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362, z późn.zm. )
 • Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.    
 1. Domy, w zależności od kategorii osób, dla których są przeznaczone, dzielą się na następujące typy:

            typ A - dla osób przewlekle psychicznie chorych;

            typ B - dla osób upośledzonych umysłowo;

            typ C - dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych.

            Dom może obejmować wsparciem więcej niż jedną kategorię osób wymienionych.

 1. Uczestnikami zajęć ŚDS Typ B są osoby z niepełnosprawnością intelektualną i schorzeniami współistniejącymi w stopniu:
     a) umiarkowanym, znacznym i głębokim
     b) lekkim, gdy osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej ma

sprzężone zaburzenie np. dysfunkcja narządu ruchu, epilepsja, autyzm.

 1. Osoby zainteresowane pobytem i korzystaniem z usług w ŚDS samodzielnie lub przy wsparciu rodzin składają wniosek o przyjęcie do placówki na pobyt dzienny w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) zgodnie z miejscem zamieszkania, dołączając niezbędne dokumenty (zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa, zaświadczenie lekarza rodzinnego, orzeczenie o niepełnosprawności). Jeśli placówka jest w innej niż miejsce zamieszkania osoby niepełnosprawnej Dzielnicy Warszawy skompletowane dokumenty przesyłane są do OPS, w dzielnicy, w której działa ŚDS.
 2.  Uczestnicy zajęć kierowani są do ŚDS na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy, w której działa ŚDS ustalającej okres korzystania z dostępnych form wsparcia, a także odpłatność. Decyzja wydawana jest po wcześniejszym porozumieniu się OPS w tej sprawie z Dyrektorem ŚDS, co do możliwości przyjęcia osoby do placówki.
 3. W przypadku braku wolnych miejsc kandydat do ŚDS, który spełnia warunki uczestnictwa w zajęciach placówki, wpisywany jest na listę osób oczekujących. W wyjątkowych sytuacjach życiowych potwierdzonych wywiadem socjalnym sporządzonym przez pracownika socjalnego OPS istnieje możliwość przyjęcia do ŚDS osoby poza kolejnością.
 4. Osoby, które kierowane są po raz pierwszy do placówki otrzymują decyzję o skierowaniu do ŚDS na okres nie dłuższy niż 3 m-ce, konieczny do dokonania przez zespół wspierająco-aktywizujący oceny możliwości osoby kierowanej do uczestnictwa w zajęciach i zaproponowania jej planu postępowania wspierająco-aktywizującego oraz zaplanowania okresu w jakim będzie on realizowany. Odbywają również rozmowę z Dyrektorem ŚDS, w trakcie której wypełniana jest karta zgłoszenia uczestnika zajęć. Kolejna decyzja wydawana jest na czas określony uzgodniony z Dyrektorem ŚDS niezbędny do realizacji indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.
 5. Każda zmiana stanu zdrowia psychicznego i fizycznego ważna z punktu widzenia funkcjonowania uczestnika w placówce (w tym hospitalizacja) wymaga uaktualnienia wskazanych przez Dyrektora ŚDS opinii specjalistów. Raz na dwa lata na polecenie Dyrektora uaktualniana jest opinia internisty o stanie zdrowia uczestnika zajęć.
 6. W razie częstych nieobecności uczestników, trwających przez okres dłuższy niż 10 dni roboczych i związanej z tym możliwości świadczenia usług dla dodatkowych osób, do domu mogą być skierowane kolejne osoby, jednak w liczbie nieprzekraczającej liczby uczestników o częstych nieobecnościach.
 7. Brak współpracy, w tym nieprzestrzeganie regulaminu ŚDS, może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji dotyczącej okresu przyznania pomocy.

ODPŁATNOŚĆ

 1. Za pobyt w ŚDS ustalana jest odpłatność, na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) oraz w oparciu o rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego corocznie publikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 51 c ust. 3 w/w ustawy, w sprawie ustalenia średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego
  uczestnika dla środowiskowych domów samopomocy w województwie mazowieckim.
 2. Odpłatność za usługi świadczone w ŚDS wpłacana jest zgodnie z wydaną Decyzją do OPS za pośrednictwem konta bankowego lub w wyznaczonych oddziałach pocztowych.
 3. Zgodnie z art.51 b ust.6 oraz art.64 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej może zwolnić osoby zobowiązane do odpłatności za usługi w ŚDS na jej wniosek, częściowo lub całkowicie, na zasadach określonych w/w ustawie.
 4. Odpłatność za usługi świadczone w Środowiskowym Domu Samopomocy reguluje Ustawa o pomocy społecznej, z dnia 12 marca 2004 r. Rozdział 1. Zasiłki i usługi. Art. 51b ust. 1
 5. Odpłatność miesięczną za usługi świadczone w ośrodkach wsparcia osobom z zaburzeniami psychicznymi, ustala się w wysokości 5% kwoty dochodu osoby samotnie gospodarującej lub kwoty dochodu na osobę w rodzinie, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 250% odpowiedniego kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2.

Zofia Pągowska
Ekspert PIKON

 

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.