• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

Pytanie 16 - odpowiedź eksperta PIKON

Uczeń z autyzmem w szkole ogólnodostępnej stwarza problemy niekonwencjonalnym zachowaniem. Jednocześnie uczeń czuje się nieakceptowany, niezrozumiały w swoich indywidualnych potrzebach, odrzucany, ignorowany, czasem wyśmiewany przez kolegów/koleżanki. Matka jest permanentnie wzywana do szkoły.
Jakie działania obowiązują dyrektora i nauczycieli, aby szkoła ogólnodostępna spełniała właściwą rolę placówki włączającej uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Szkoła ogólnodostępna, która zapewnia uczniowi z niepełnosprawnością kształcenie specjalne powinna przygotować się do przyjęcia takiego ucznia. Wskazane jest, by wszyscy nauczyciele przeszli odpowiednie szkolenia z zakresu pracy z uczniami o określonej niepełnosprawności. W Warszawie działa Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno- Społecznych i Szkoleń (WCIES) ul. Stara 4, www.wcies.edu.pl, gdzie nauczyciele bezpłatnie mogą skorzystać z licznych szkoleń. Dyrektor placówki może również wystąpić do dyrektora WCIES z prośbą o przeprowadzenie przez doradców metodycznych, specjalistów- szkoleniowej rady pedagogicznej dotyczącej np. funkcjonowania osoby ze spektrum autyzmu. Polecane jest również przeszkolenie personelu pomocniczego. W edukacji włączającej istotna jest również praca wychowawcza z pozostałymi uczniami. Ważna jest bowiem likwidacja barier mentalnych, a więc przygotowanie uczniów danej szkoły, klasy do zaakceptowania ucznia niepełnosprawnego, w tym zrozumienia jego specyficznych zachowań.

 Za organizację kształcenia ucznia z niepełnosprawnością odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

Zgodnie z obowiązującym nadal Rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20150001113

Przedszkola, szkoły, oddziały i ośrodki, muszą zapewniać uczniowi z niepełnosprawnością:

1) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów;

3) zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,

4) inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci lub uczniów, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne;

5) integrację dzieci lub uczniów ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi lub uczniami pełnosprawnymi;

6) przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.

Zgodnie z w/w rozporządzeniem MEN

 • Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, zwany dalej „programem”, określa:                                                                                         1) zakres i sposób dostosowania odpowiednio programu wychowania przedszkolnego oraz wymagań edukacyjnych, o których mowa w art. 44b ust. 8 pkt 1 ustawy, do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub ucznia, w szczególności przez zastosowanie odpowiednich metod i form pracy z dzieckiem lub uczniem;                                                                                                                             2) zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, w tym w przypadku:                                                                                                           a) dziecka lub ucznia niepełnosprawnego – działania o charakterze rewalidacyjnym
 • Program opracowuje zespół, który tworzą odpowiednio nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem, zwany dalej „zespołem”.
 • Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka lub ucznia oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną
 • Rodzice dziecka lub ucznia albo pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu oraz dokonywaniu oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogiczne.
 • W przedszkolach ogólnodostępnych, innych formach wychowania przedszkolnego i szkołach ogólnodostępnych, w których kształceniem specjalnym są objęte dzieci i uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo:

1) nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych lub specjalistów, lub

2) w przypadku klas I–III szkoły podstawowej – asystenta, o którym mowa w art. 7 ust. 1e ustawy, lub

3) pomoc nauczyciela – z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

Szczegółowe wyjaśnienia znajdują się również na stronie MEN https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/organizowanie-ksztalcenia-dzieci-i-uczniow-posiadajacych-orzeczenie-o-potrzebie-ksztalcenia-specjalnego-wazne-informacje.html

                                                                                                                       Lidia Klaro-Celej
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.