• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

PYTANIE 19 - ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Mężczyzna w podeszłym wieku z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym i skomplikowanym życiem osobistym /rodzinnym  został pozbawiony mieszkania z powodu zadłużenia. Długi czas przebywał w szpitalu, gdzie był operowany i rehabilitowany. Po wyjściu ze szpitala nie ma dokąd wrócić – stał się bezdomny, sypia na dworcach. Jest bez środków do życia, nie ma prawa do renty ponieważ nie posiada udokumentowanego wymaganego stażu pracy a niepełnosprawność nabył w dorosłym wieku. Potrzebuje kontynuować rehabilitację medyczną jednak jak podaje nie spełnia warunków do zakwalifikowania się do leczenia w Zakładach Opieki Leczniczej(ZOL).

Jak  można pomóc temu mężczyźnie?

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Istnieje kilka alternatywnych ścieżek i form pomocy dla osoby znajdującej się w takiej kondycji.

         Informacja o nie spełnianiu warunków do zakwalifikowania się do ZOL-u wskazuje, że były już podejmowane  działania socjalno-pomocowe na rzecz tej osoby. Dlatego też należy w pierwszej kolejności nawiązać kontakt z OPS, który prawdopodobnie takie działania prowadził i ustalić, z jakich powodów zostały przerwane oraz spowodować ewentualną ich  kontynuację (sposób i tryb kierowania osób do ZOL-u publicznego oraz zasady ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach określa rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie sposobu i trybu kierowania do zakładów opiekuńczo - leczniczych i pielęgnacyjno - opiekuńczych oraz szczegółowych zasad ustalania odpłatności za pobyt w tych zakładach. Dz.U. 1998 nr 166 poz. 1265).

        Jeżeli OPS nie uczestniczył w procedurze ubiegania się o to świadczenie należy skontaktować się z pracownikiem socjalnym w szpitalu wystawiającym skierowanie na dalszą rehabilitację lub  zgłosić się do placówki OPS w miejscu ostatniego zamieszkania czy aktualnego pobytu (Art. 101. 1. ustawy o pomocy społecznej stanowi: właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. art. 101. 2. „w przypadku osoby bezdomnej właściwą miejscowo jest gmina ostatniego miejsca zameldowania tej osoby na pobyt stały. art. 101. 3. „w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją osobistą osoby ubiegającej się o świadczenie, w sprawach niecierpiących zwłoki (…) właściwa miejscowo jest gmina miejsca pobytu osoby ubiegającej się o świadczenie”(Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm.).

         Istnieje również możliwość za pośrednictwem OPS uzyskania przez mężczyznę zgłaszającego się po poradę - zasiłku stałego z tytułu orzeczonej niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym  i/lub zasiłku celowego na świadczenia zdrowotne (zgodnie z art. 37. 1. ustawy o pomocy społecznej:  „zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej” natomiast art. 17. 1. ustala: „do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych” oraz art. 39 3.stanowi: „osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne” (Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm.).  

         Jeżeli faktycznie dana osoba nie spełnia warunków kwalifikacyjnych do ZOL-u,  wówczas należy rozpoznać czy istnieją podstawy i uzasadnienie. do wszczęcia np.  procedury skierowania jej do domu pomocy społecznej – zadania te również należą do kompetencji OPS (sprawy związane z kierowaniem do domu pomocy społecznej regulują obecnie przepisy rozdziału 2 Działu II ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej: „Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej” (Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm).

        Tymczasem, do chwili ustalenia sposobu adekwatnej pomocy dla mężczyzny zgłaszającego się po poradę należy skierować go do specjalistycznego schroniska dla chorych osób bezdomnych, z którym OPS ustali  dalsze działania ( art. 48 a.1. ustawy o pomocy społecznej mówi: „ udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. art. 49. 1. „ osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych, w szczególności rodzinnych i mieszkaniowych, oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia”(Dz. U. z 2015 roku poz. 163 z późn. zm). Na terenie m.st. Warszawy funkcjonuje kilka schronisk specjalistycznych dla osób chorych bezdomnych:

 • Schronisko dla Chorych Betlejem, Wspólnota Chleb Życia ul. Potrzebna 55tel. 022 474 57 14 , (chore osoby bezdomne, całodobowy pobyt, wyżywienie, kąpiel, pomoc specjalistyczna)
 • Praskie Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar ul. Kijowska 22, tel. 022 425 51 93 (mężczyźni, całodobowy pobyt, wyżywienie, kąpiel)
 • Centrum Pomocy Bliźniemu Monar-Markot, Stowarzyszenie Monar, ul. Marywilska 44, tel. 022 676 99 97 (mężczyźni i kobiety, całodobowy pobyt, wyżywienie, kąpiel)
 • Specjalistyczne schronisko dla osób bezdomnych Przystań, Caritas Archidiecezji Warszawskiej, ul. Wolska 172, tel. 022 836 85 73 (mężczyźni całodobowy pobyt, wyżywienie, kąpiel, specjalistyczna opieka pielęgnacyjna)

        W porozumieniu i za zgodą danej osoby bezdomnej przebywającej w schronisku pracownik socjalny może ustalić podpisanie kontraktu socjalnego i  Indywidualnego Programu Wychodzenia z Bezdomności (IPWzB). W  jego ramach mogą być zastosowane różne formy wsparcia: zasiłek, zakwaterowanie, wyżywienie,  odzież, środki higieniczne, wsparcie terapeutyczne, rehabilitacyjne, prawne, aktywizacja zawodowa i inne w zależności od potrzeb. Kontrakt zakłada, że dana osoba zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad i realizacji zadań: leczenia, rehabilitacji, aktywizacji zawodowej, przestrzegania norm współżycia społecznego.  Pomyślnie realizowany kontrakt socjalny  otwiera m.in. drogę do przyznania prawa najmu mieszkania z zasobów komunalnych i usamodzielnienia się osoby wspieranej.

       Generalnie optymalnym miejscem zdiagnozowania potrzeb i ustalenia odpowiedniego zakresu i form pomocy dla osoby z niepełnosprawnością pozostającej w sytuacji bezdomności na terenie m.st. Warszawy są:

 • Pogotowie Interwencji Społecznej, Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Kryzysowej, ul. Nowogrodzka 7 lok. 14, tel. 022 622 96 33(porady prawne, pomoc socjalna), czynne codziennie od wtorku do piątku w godzinach 9:00 – 14:00
 • Punkt Informacji i Porad dla osób bezdomnych, Stowarzyszenie Lekarze Nadziei ul. Wolska 172,tel. 022 836 81 82, czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 16:00
 • Punkt poradnictwa dla osób bezdomnych Stowarzyszenia Monar, ul. Hoża 57, tel. 022 621 28 71, czynny codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00

 

Iwona Wojtczak-Grzesińska
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.