• Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

  Kobieta z niepłnosprawnym chłopcem na huśtawce. Żródło: www.fpl.org.pl

 • Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

  Mężczyzna malujący pędzlem trzymanym w ustach, źródło: www.fpln.org.pl

 • Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne​

  Mężczyzna z sespołem Downa podający posiłek starszej kobiecie. Żródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Mała dziewczynka zasłaniająca uszy. Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

  Mała dziewczynka zasłaniająca uszy.  Źródło: https://morguefile.com/search/morguefile/2/deaf/pop

 • Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

 • Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

  Kobieta i mężczyzna z zesopłem Downa w kawiarni. Kobieta na wózku inwalidzkim z asystentem. Mężczyzna z zespołem Downa wykonujący prace biurowe. Źródło: PWN Wydawnictwo Szkolne

             PIKON
PUNKT INFORMACYJNO-KOORDYNACYJNY dla OSÓB 
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ, mieszkańców m.st. Warszawy

PYTANIE 20 - ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Zgłasza się ojciec 21-letniego syna kończącego szkołę zawodową specjalną na kierunku pomocnik obsługi hotelowej. Syn posiada orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydanym przez Miejski Zespół d.s. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Ojciec nie potrafi określić, jakie wskazania zalecił Zespół. Nie posiada orzeczenia ZUS i prawa do renty socjalnej.

 Ojciec ma wiele wątpliwości jak dalej pokierować losem syna, który jego zdaniem nie kwalifikuje się do pracy przynajmniej w chwili obecnej (podobną opinię ma wychowawca syna). Syn ma niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim ale  jest mało samodzielny, jeszcze niedojrzały i naiwny „ każdy może go oszukać” (co niejeden raz zdarzało się w przeszłości). Miewa również sporadyczne napady epileptyczne na ogół przysenne, poza tym prezentuje dobry stan zdrowia. Ojciec chciałby znaleźć dla syna jakieś miejsce gdzie „ktoś nauczyłby go pracy i pokierował dalej z jakąś pomocą”.

ODPOWIEDŹ EKSPERTA PIKON

Dla absolwentów szkolnictwa specjalnego, jak również innych osób z niepełnosprawnością intelektualną zainteresowanych podjęciem aktywności zawodowej i wymagających wsparcia w tym zakresie w Warszawie istnieją różne  możliwości. I tak :

 • wystąpienie z prośbą do psychologa szkolnego o rekomendacje w sprawie zmiany orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego z uwagi na niski stopień funkcjonowania osobistego i społecznego. Po uzyskaniu pozytywnej rekomendacji wystąpić  z wnioskiem  do rejonowej  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (PPP) ze względu na adres szkoły, do której uczęszcza uczeń w sprawie zmiany orzeczenia o Potrzebie Kształcenia Specjalnego z uwagi na niski stopień funkcjonowania osobistego i społecznego syna ze wskazaniem na jego  stan zdrowia. Jeśli Zespół Orzekający (PPP) po wnikliwej diagnozie uzna, że zmiana jest zasadna i przyzna umiarkowany stopień niepełnosprawności, syn będzie mógł kontynuować naukę do 24 r.ż. w Szkole Przysposabiającej do Pracy (PDP).
 • do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo osób z niepełnosprawnością warsztatach terapii zajęciowej  (Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w art. 10 , Dz.U. 1997 nr 123 poz. 776 oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowe, Dz.U. 2004 nr 63 poz. 587)

Jednak, żeby syn ojca zgłaszającego się po poradę mógł skorzystać z tej formy wsparcia powinien zastać zakwalifikowany do niej przez Zespół Orzekający i uzyskać stosowny zapis w orzeczeniu. Placówki te dysponując odpowiednimi metodami i narzędziami - tj. terapia zajęciowa, zróżnicowane formy rehabilitacji społecznej, pomoc psychologiczna - mają za zadanie m.in. pomóc jej uczestnikom nabyć lub odzyskać zdolność do zatrudnienia i pomóc w jego uzyskaniu.

 • podstawowym organem samorządu odpowiedzialnym  za aktywizację zawodową, pośrednictwo pracy  i zatrudnianie osób z niepełnosprawnością w Warszawie jest  Urząd Pracy przy ul. Ciołka 10A,  telefon-centrala: 22 391 13 00, e-mail: sekretariat.ciolka@up.warszawa.pl . Urząd dysponuje szeregiem instrumentów rynku pracy mogących przygotować osobę z niepełnosprawnością do zatrudnienia tj. :poradnictwo i informacja zawodowa, szkolenia i inne formy podnoszenia kwalifikacji,staże, możerównież skierować klienta na odpowiednie stanowisko pracy.
 • organizacje pozarządowe  realizują wsparcie zawodowe osób z niepełnosprawnościami. W Warszawie specjalistyczną ofertę do  osób z niepełnosprawnością intelektualną w postaci zatrudnienia wspomaganego aktualnie kierują m.in.:

- Stowarzyszenie Otwarte Drzwi w ramach projektu „ Gotowi do pracy” ( okres realizacji 01.04.2017r.- 31.03.2019r.), ul. Targowa 82 Telefon/Fax: (+48 22) 619 85 01, stowarzyszenie@otwartedrzwi.pl ,   www: otwartedrzwi.pl  Projekt oferuje  osobom m.in.  z niepełnosprawnością  intelektualną  wszechstronną diagnozę możliwości i predyspozycji zawodowych, stworzenie wspólnie z osobą wspieraną Indywidualnego Planu Działania, szkolenia warsztatowe, kursy zawodowe, praktyki, staże pracy, wsparcie trenera pracy, doradcy zawodowego i psychologa, pomoc w uzyskaniu i utrzymaniu zatrudnienia oraz w adaptacji w miejscu pracy.

- Ośrodek  Wsparcia „Partnerzy”  Stowarzyszenia  Otwarte Drzwi -  Al. Prymasa Tysiąclecia 145/149,Tel. 22 637 20 08, Tel.kom.609 762 749, e-mail: i.zabielska@otwartedrzwi.pl. Placówka specjalizuje się w rehabilitacji zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym z niepełnosprawnością intelektualną. Realizuje szerokie wsparcie zawodowe, społeczne i osobiste w ramach tzw. procesu „wspomaganego życia”. Oferuje pomoc  psychologiczną, asystencką, instruktorską, zawodową. Wstępna diagnoza możliwości klienta odbywa się w pracowniach terapii zajęciowej, warsztatach psychologicznych, informacyjno-społecznych, sesjach społeczności, zorganizowanej aktywności w środowisku. Jednym z elementów systemu wsparcia w Ośrodku  jest procedura zatrudnienia wspomaganego m.in. z usługą asystenta zawodowego i doradcy zawodowego wspomagających realizację przez osoby korzystające z próbek pracy, praktyk zawodowych, kursów doskonalących i zatrudnienia.

- Centrum Dzwoni Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Głogowa 2B, tel. 22 848 03 44, e-mail: zg@psouu.org.pl www.psouu.org.pl. Grupą docelową objętą wsparciem zaplanowanym w ramach projektu są osoby z niepełnosprawnością intelektualną, pozostające w zatrudnieniu na otwartym rynku pracy, jak i nieaktywne zawodowo. Centrum oferuje: ocenę zdolności do pracy, stworzenie planu skoncentrowanego na osobie, analizowanie stanowisk pracy i dopasowywanie pracy dla ONI przez doradztwo personalne dla pracodawcy, zatrudnienie i szkolenie ONI na stanowisku pracy, stałe wsparcie osoby i monitorowanie przebiegu pracy przez trenera pracy.

Reasumując:

W opisywanym przypadku młodego mężczyzny, przyszłego absolwenta zawodowej szkoły specjalnej, osoby z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, która ponadto wykazuje trudności emocjonalno-społeczne , wysoce prawdopodobne jest, że optymalnym miejscem na uzyskanie większej samodzielności, dojrzałości - w tym zawodowej, będzie (ze wskazanych powyżej ofert ) na pierwszym etapie  Ośrodek Wsparcia „Partnerzy”, adresowany do osób z takimi problemami. Skorzystanie z placówki o takim charakterze i zakresie działania umożliwi dokonanie precyzyjnej i kompleksowej diagnozy (w zakresie potencjałów, posiadanych zasobów  i ograniczeń), połączenie terapii psycho-pedagogicznej, dalszej edukacji oraz rehabilitacji. Dzięki niej kwalifikacja do zatrudnienia w nastąpi w precyzyjnie zdefiniowanym miejscu i czasie, zgodnie z umiejętnościami, kompetencjami oraz aspiracjami tej osoby, zwiększając szansę na sukces zawodowy, jego stabilność i satysfakcję osoby wspieranej.

Iwona Wojtczak-Grzesińska
Ekspert PIKON

ZamknijNa tej stronie internetowej wykorzystywane są pliki cookies zbierane do celów statystycznych i wykorzystywane do poprawnego działania serwisu www.
Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można zmienić w ustawieniach przeglądarki - niedokonanie zmian ustawień przeglądarki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.